جدول قیمت گذاری


عنوان هزینه دوره برای افراد هزینه دوره برای سازمانها
مدیریت آموزشی 300000 تومان 1500000 تومان
مدیریت استراتژیک 300000 تومان 1500000 تومان
مدیریت کیفیت 300000 تومان 1500000 تومان
مدیریت زنجیره تامین 300000 تومان 1500000 تومان
مدیریت محیط زیست و انرژی 300000 تومان 1500000 تومان
مدیریت پروژه 300000 تومان 1500000 تومان

لیست دوره ها


عنوان دوره ها عنوان دوره ها
عنوان دوره ها عنوان دوره ها
عنوان دوره ها عنوان دوره ها
عنوان دوره ها عنوان دوره ها
عنوان دوره ها عنوان دوره ها
عنوان دوره ها عنوان دوره ها
عنوان دوره ها عنوان دوره ها

جدول تعرفه های تولید محتوای علمی


محتوای علمی برای افراد برای سازمانها
تحقیق و مقاله 20000 تومان 2000 تومان
تحقیق و مقاله 50000 تومان 80000 تومان
تحقیق و مقاله 44000 تومان 60000 تومان
تحقیق و مقاله 50000 تومان 600000 تومان
تحقیق و مقاله 3000 تومان 5000 تومان
تحقیق و مقاله 14000 تومان 28000 تومان